Biologia, rolnictwo, chemia, fizyka, astronomia

Agro

http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action

(baza bibliograficzna artykułów z czasopism poświęconych naukom przyrodniczym, rolniczym i technicznym)

BazTech

http://baztech.icm.edu.pl/

(baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)

Bazy botaniczne

http://www.botany.pl/index.php/pl/dzialalnosci/dzialalnosc-naukowa-granty/bazy-danych-udostepniane-on-line

PSJD

http://psjd.icm.edu.pl/psjd/search/article-psjc.action?cid=e94dfb85-aaac-4999-b8a1-806106ab01ef

(artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych

oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej)

BRENDA

http://www.brenda-enzymes.info/

(obcojęzyczna baza danych dotyczących enzymów)

SIBROL

System Informacji o Badaniach Rolniczych

http://www.cbr.edu.pl/index.php/bazy-danych/sibrol

SIGŻ

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej

http://www.cbr.edu.pl/index.php/bazy-danych/sigz

TOXNET

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?TOXLINE/

(obcojęzyczna baza danych z zakresu toksykologii)