DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów, audiodeskrypcji i treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
  • Część fotografii oraz galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.

Strona umożliwia regulowanie wielkości czcionki oraz ustawienie zwiększonego kontrastu.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Administratorzy oraz redaktorzy strony dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.bibliotekaraszyn.pl  spełnia wymagania w 95,00%, a strona https://gbpraszyn.bip.net.pl w 100 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Golec (info@bibliotekaraszyn.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 720 03 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna i komunikacyjna

Budynek biblioteki głównej, ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Poniatowskiego. Osoby poruszające się komunikacją miejską, by dotrzeć do biblioteki powinny wysiąść na przystanku Raszyn Szkolna, pokonać przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną bez sygnalizacji dźwiękowej i przemieszczać się chodnikiem wzdłuż ul. Sportowej do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego. Na wysokości siedziby OSP Raszyn są do pokonania dwa kilkunastocentymetrowe krawężniki.

Przed  budynkiem jest ogólnodostępny parking dla gości z wyznaczonym przy głównej bramie miejscem dla osób z niepełnosprawnościami. Parking i chodnik do drzwi głównych są wybrukowane nierówną kostką granitową.

Budynek biblioteki jest parterowy, bez progów, schodów i wind. Wejście główne z poziomu chodnika.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przy wejściu nie ma dzwonka i domofonu.

Drzwi wejściowe oznaczono pasami w kolorze czerwonym i alfabetem Braille’a. Drzwi posiadają samozamykacz. Wchodząc drzwi należy ciągnąć do siebie. Klamka pozwala na użycie przez osoby mające problemy z posługiwaniem się dłońmi. Szerokość drzwi głównych pozwala na wjazd z dziecięcym wózkiem bliźniaczym.

Plan dotykowy z rozkładem pomieszczeń biblioteki znajduje się wewnątrz, w przedsionku po lewej stronie drzwi wejściowych.

W budynku jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Pochwyty w toalecie są umieszczone na wysokości 92 cm. Toaleta jest wyposażona w przycisk alarmowy. W toalecie znajduje się składany na ścianę przewijak.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem posiadającym odpowiednie dokumenty.

W budynku oznaczono pomieszczenia kontrastowym drukiem wypukłym oraz w alfabecie Braille’a, toalety dodatkowo oznaczono piktogramami. Przegrody szklane wewnątrz budynku oznaczono pasami w kolorze czerwonym

Alternatywne wyjście ewakuacyjne znajduje się w wypożyczalni dla dorosłych od północnej strony budynku. Drzwi do korytarza ewakuacyjnego są oznaczone kontrastowym drukiem wypukłym oraz w alfabecie Braille’a. Z uwagi na 10 cm różnicę poziomów między posadzką budynku a chodnikiem do dyspozycji jest przenośny próg najazdowy bez poręczy.

W godzinach pracy biblioteki głównej można skorzystać z usług tłumacza migowego online (migam.org) z zewnątrz za pomocą aplikacji i na miejscu w punkcie obsługi.

W punkcie obsługi jest zamontowana stanowiskowa pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących, posługujących się aparatami słuchowymi wyposażonymi w przełącznik na tryb „T” lub „MT”.

Budynek filii w Jaworowej, ul. Warszawska 95

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Warszawskiej. Osoby poruszające się komunikacją miejską, aby dotrzeć do filii biblioteki powinny wysiąść na przystanku Objazdowa i przemieszczać się chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej.

Przed  budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście frontowe do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, przed wejściem bocznym jest 1 schodek. Plac przed budynkiem jest wybrukowany równą kostką betonową.

Drzwi wejściowe oznaczono pasami w kolorze żółtym. Przy drzwiach jest zainstalowany dzwonek.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Filia biblioteki mieści się na parterze naprzeciw drzwi wejściowych bocznych do budynku. Prowadzą do niej szerokie drzwi aluminiowe. Korytarz prowadzący do lokalu nie ma progów.

Drzwi do pomieszczenia filii biblioteki oznaczono pasami w kolorze żółtym,  kontrastowym drukiem wypukłym oraz pismem w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pomieszczenie filii jest niewielkie, dla osób mających duże problemy z poruszaniem się jest możliwość przygotowania zamówienia do odbioru przed wizytą.

W budynku na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta jest wyposażona w przycisk alarmowy.

Sala widowiskowa budynku mieści się na pierwszym piętrze. Schody są oznaczone pasami i polami uwagi w kolorze żółtym. W obiekcie nie ma wind, ewakuacja z pierwszego piętra odbywa się za pomocą krzeseł ewakuacyjnych.