MSIB

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Publiczna Woje­wództwa Mazowieckiego w 2009 r. wystartowała w konkursie o dofinansowanie rozbudowy Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo­wieckiego.

Rozbudowa systemu zakładała przyłączenie do MSIB 142 bibliotek z 19 powiatów. Jest to grupa stano­wiąca znaczną część instytucji tego typu w województwie. Ze względu na brak odpowiednich warunków sprzętowych bibliote­ki wyposażone zostały w sprzęt komputerowy.

W 2009 r. większość mazowieckich bibliotek nie udostępniała przez Internet katalogu książek przez co większość czytelników zmu­szona była udać się osobiście do danej biblioteki i sprawdzić dostępność określonej pozycji. Biblioteki, które zostały przyłączone do projektu, posiadały system biblioteczny MAK. Jednakże ze względu na zmierzch MAK-a, dużo bibliotek mazowieckich zdecydowało się na wybór systemu MAK+, Mateusz lub KOHA. W związku z tym MSIB został zaprojektowany tak aby mógł scalić wszystkie rozproszone zasoby biblioteczne i udostępnić je za pomocą jednego interfejsu. W tym celu zakupiona została metawyszukiwarka MetaLib.

W ramach projektu do systemu podłączone zostały katalogi 142 placówek. Dzięki temu czytelnik może znaleźć interesującą go książkę w bibliotece znajdującej się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Dla wygody użytkownika, lokalizacja wszystkich bibliotek zaznaczona została na mapie, a w wyborze ciekawej lektury pomogą mu publikowane przez bibliotekarzy bieżące informacje o zakupionych nowościach wydawniczych oraz linki najpopularniejszych serwisów z recenzjami książek, dyskusjami o nich i wywiadami z pisarzami.

Dzięki za­kupowi systemu MetaLib Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej zapewnia swoim użytkownikom:

– przeszukiwanie zawartości katalogów bibliotecznych, jak również przeszukiwanie różnego typu innych źródeł informacji ściśle powią­zanych z przedmiotem wyszukiwania,

– przeszukiwanie różnego rodzaju baz danych, bibliograficznych i pełnotekstowych, czasopism elektronicznych, repozytoriów cyfrowych itp.,

– przeszukiwanie katalogów różnego typu bibliotek bez względu na sy­stem biblioteczny, którym dysponują.

Zapraszamy do korzystania:

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (MSIB)